«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

 

Νέα Δράση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» που αφορά πολύ  μικρές  επιχειρήσεις που συστήνονται σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους από ανέργους, οι οποίοι είναι:

 • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την 1/9/2021,
 • Έχουν γεννηθεί από την 31/12/1955 έως 01/01/1991 και
 • Δεν έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έως και την 01/09/2021

Άνεργοι

Λόγου χάρη, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ, άνεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τους παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ

Σκοπός Δράσης

Η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της RIS3.

Προϋπολογισμός της Δράσης: 2.960.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών του στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι 100% Δημόσια Επιχορήγηση.

Ποσό Δημόσιας Επιχορήγησης

Κάθε επενδυτικό σχέδιο ενισχύεται κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 €.

Έναρξη – Λήξη

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται από την 06/09/2021 και θα ολοκληρωθεί 15/11/2021.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Τουρισμός
 • Υλικά και Κατασκευές
 • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε έναν ή περισσότερους από τους ΚΑΔ του αναλυτικού οδηγού της Δράσης.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Ο δικαιούχος να κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 01/09/2021 και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης (έγκρισης) της πρότασής τους .και ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), σύμφωνα με το Παράρτημα II του αναλυτικού οδηγού της Δράσης. Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι.
 • Να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
 • Να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις παρακάτω νομικές μορφές: ατομική, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4430/2016 (Α΄32).
 • Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά τους παρακάτω νομούς: Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής.
 • Να μην αιτηθεί άλλη επιδότηση για τις δαπάνες που προβλέπει η Δράση αυτή.
 • Να δεσμευτεί πως μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες, τόσο τις κτιριακές όσο και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.), με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, ατόμων με αναπηρία.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (καθεστώς De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν ο δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € (ή 100.000 € για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων).

Ενδεικτικές Δαπάνες (επιδοτούνται δαπάνες από την ημερομηνία έναρξης στη Δ.Ο.Υ. και μετά)

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 • Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ.
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.)
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.)
 • Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
 • Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 • Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι διάρκειας δώδεκα

(12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της δικαιούχου επιχείρησης στην

αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από την ημερομηνία  έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών για τις

επιχειρήσεις που η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας ορίζεται διαφορετική από

αυτή της έναρξης εργασιών. 

 

Βαθμολογούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Βαθμός (Max)

1

Διάρκεια Βεβαιωμένης Ανεργίας (σε μήνες) της τελευταίας 3τίας

50

2

Σπουδές

25

3

Εμπειρία σε σχετικές ή/και μη σχετικές
δραστηριότητες

25

 

 

Επαληθεύσεις Πράξεων

 

Η  Πρώτη  Αίτηση  Ενδιάμεσης  Επαλήθευσης  ποσού  4.000,00€ 

Υποβάλλεται  εντός  30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας  στην Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση μετά την κοινοποίηση της απόφασης ένταξης. Η επαλήθευση είναι διοικητική και επιτόπια και πραγματοποιείται με την υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων.

Η  Δεύτερη  Αίτηση  Ενδιάμεσης  Επαλήθευσης  ποσού  5.400,00€ 

υποβάλλεται  εντός  30 ημερολογιακών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ. Η επαλήθευση είναι διοικητική και επιτόπια και πραγματοποιείται με την υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων.

Η Αίτηση Τελικής Επαλήθευσης ποσού 5.400,00€

Υποβάλλεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών  από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ. Η επαλήθευση είναι διοικητική και επιτόπια και πραγματοποιείται με την υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων.

 

Επισημαίνεται, ότι απαιτείται η σταδιακή υποβολή και πιστοποίηση / εκταμίευση εκάστοτε ενδιάμεσου Αιτήματος Επαλήθευσης (1ου και 2ου)  πριν την υποβολή και πιστοποίηση του Τελικού Αιτήματος Πιστοποίησης. (Σε περίπτωση που έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες  από την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στην Δ.Ο.Υ, ο δικαιούχος απαιτείται να υποβάλλει καταρχήν το 1ο Αίτημα Επαλήθευσης και κατόπιν της πρώτης (1ης ) εκταμίευσης να προχωρήσει στο 2ο Αίτημα Επαλήθευσης κ.ο.κ. (αντίστοιχα, εφόσον έχουν παρέλθει 12 μήνες από την έναρξη δραστηριότητας απαιτείται η σταδιακή ολοκλήρωση/ εκταμίευση επιχορήγησης των δύο ενδιάμεσων ελέγχων πριν τον τελικό).

 

Stavros Mantzanakis«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Leave a Reply