Εντάξεις στο πρόγραμμα ‘Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών’ από το ΕΣΠΑ

Serafeim sgouridisNewsLeave a Comment

Οριστικοποιήθηκαν οι εντάξεις στο πρόγραμμα ‘Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών’ από το ΕΣΠΑ
Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται 13.415 επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο σύνολο της επικράτειας, συνολικού ύψους άνω του 1,7 δισ. ευρώ, οι οποίες ενισχύονται από το ταμείο του ΕΣΠΑ.
Οι εντάξεις στο πρόγραμμα οριστικοποιήθηκαν τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση των αιτημάτων θεραπείας που είχαν υποβληθεί, καθώς και η επαλήθευση της τήρησης των προϋποθέσεων για τους δυνητικά εντασσόμενους. Η εκταμίευση των ενισχύσεων έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί.
Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» είχαν ενταχθεί αρχικά 7.649 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 957 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, είχε δοθεί η δυνατότητα ένταξης επιπλέον και των έργων που κατά την αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν με βαθμό μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες άμεσα ενταγμένων έργων λόγω εξάντλησης του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Τέθηκε ως προϋπόθεση για την ένταξη των επιπλέον έργων η υποβολή έως την 31/03/2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Με αυτή τη διαδικασία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα άλλες 4.910 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 670 εκατ. ευρώ.
Επίσης, ολοκληρώθηκε η έκδοση Αποφάσεων μετά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων από υποψήφιους επενδυτές που ανήκαν είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κατηγορία. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η ένταξη στο πρόγραμμα ακόμη 856 επενδύσεων, προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ.
Έτσι, στο πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» εντάσσονται 13.415 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις συνολικού ύψους 1.739.864.900 ευρώ. Από αυτά, τα 865 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη (εθνική και Κοινοτική συμμετοχή) και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν με ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων ή και τραπεζικό δανεισμό.
Υπενθυμίζεται ότι:
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων κλιμακώνονται από 40% έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η έδρα της.
Για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις προβλέπεται δυνατότητα χρηματοδότησης και των λειτουργικών δαπανών (π.χ. ενοίκια, μισθοδοσία κλπ.) σε ποσοστό μέχρι 40% του επιχειρηματικού σχεδίου.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι:

 • 30.000€ έως 300.000€ για τη Μεταποίηση
 • 20.000€ έως 300.000€ για τον Τουρισμό
 • 20.000€ έως 100.000€ για το Εμπόριο -Υπηρεσίες

Οι δαπάνες που ενισχύονται περιλαμβάνουν:

 • Κτίρια- Εγκαταστάσεις,
 • Μηχανήματα – Εξοπλισµό Παραγωγής,
 • Μεταφορικά Μέσα,
 • Εξοπλισμό και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος & Εξοικονόμησης Ενέργειας,
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας,
 • Λογισμικό και Υπηρεσίες,
 •  Προβολή – Προώθηση,
 • Αμοιβές Συμβούλων & Λειτουργικές Δαπάνες.

Τα έργα έχουν προθεσμία ολοκλήρωσης την 30/6/2015.

Ενημερωθείτε για τα αναλυτικά Αποτελέσματα ανά Περιφέρεια από εδώ.

Περισσότερα Νέα.

Serafeim sgouridisΕντάξεις στο πρόγραμμα ‘Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών’ από το ΕΣΠΑ

Leave a Reply