ΕΣΠΑ – Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Stavros MantzanakisΝέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 4.500.000,00€.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» (ΕΠ/ΠΔΜ) 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

3.Δικαίωμα Συμμετοχής-Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Υφιστάμενες καθώς και Νέες/Υπό σύσταση Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης.

4.Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στην παρούσα Δράση θα πρέπει να τηρούν σωρευτικά ένα σύνολο υποχρεώσεων, βασικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες :

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε τόπο/ους εγκατάστασης οι οποίοι βρίσκονται αποκλειστικά στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης
 • Nα έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
 • Nα λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, άδεια λειτουργίας ή έχουν υποβάλλει αίτηση έκδοσης αυτής
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Ατομική Επιχειρήση, Συνεταιρισμός) και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης.
 • Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) να μην συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο.

5.Προϋπολογισμός έργου-Ποσοστό επιχορήγησης

Στο πλαίσιο της Δράσης χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 15.000,00€ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 280.000,00€.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

6. Επιχορηγούμενες Δαπάνες και μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

 1. Μηχανολογικός, Εργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού.
 2. Εξοπλισμός ΤΠΕ & Λογισμικό έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού.
 3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων – Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού.
 4. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού
 5. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού.
 6. Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους έως 80% του συνολικού προϋπολογισμού.
 7. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού και έως 20.000€.
 8. Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ* έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού και έως 20.000€.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: (3)+(4)+(5)+(6) ≥ (40% * Π/Υ)

7.Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες.

8.Υποβολή Αιτήσεων

Ημερομηνία Έναρξης : 24-09-2020

Ημερομηνία Λήξης υποβολής : 31-12-2020 κατόπιν σχετικής παράτασης.

Stavros MantzanakisΕΣΠΑ – Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Leave a Reply