Νέος νόμος ΕΣΠΑ

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Κατόπιν της υποβολής του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέθηκε υπό δημόσια διαβούλευση η πρόταση νόμου “Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020”.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί το πλαίσιο για τη λειτουργία του συστήματος των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, τα οποία λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου που ορίζεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, το σχέδιο νόμου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου και καταρτίστηκε με βάση τις προτεραιότητες και το αναπτυξιακό όραμα του “Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020″, το οποίο επιδιώκει να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ευημερίας με βάση την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωτογενή τομέα.

Η διάρθρωση του Σχεδίου αποτελείται από δύο μέρη:

  • Στο πρώτο μέρος τίθενται οι αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείου Συνοχής.
  • Στο δεύτερο μέρος καθορίζονται οι αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Θάλασσας και Αλιείας).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 2/12/2014.

Περισσότερα Νέα.

Stavros MantzanakisΝέος νόμος ΕΣΠΑ

Leave a Reply