Προδημοσίευση προσκλήσεων για νέες δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Εξαγγέλθηκε η ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (πριν από την οριστική έγκριση του ΕΣΠΑ 2014-2020), συνολικού προϋπολογισμού 125 εκ. ευρώ, για τις οποίες θα υπάρξει προδημοσίευση προσκλήσεων στο προσεχές διάστημα, οι οποίες θα αφορούν:

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ενδεικτικού προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ). Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κυρίως στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού που θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής προκήρυξης) για δράσεις ποιοτικού εκσυγχρονισμού με έμφαση της εξωστρέφειάς τους και της διείσδυσής  τους σε νέες αγορές με νέα προϊόντα/υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ανθρώπινο Δυναμικό (ενδεικτικού προϋπολογισμού 75 εκ. ευρώ):

Δράση 1: Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

Δράση 2: Στοχευμένες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων κατάρτιση-συμβουλευτική με τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων-κλαδικών φορέων, Επιμελητηρίων κλπ.

Τέσσερις πιλοτικές δράσεις για την Έρευνα-Καινοτομία (ενδεικτικού προϋπολογισμού 73 εκ. ευρώ)

Δράση 1: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)

Δράση 2: Βιομηχανική (πιλοτική) Αξιοποίηση αποτελεσμάτων Έρευνας

Δράση 3: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Δράσεις τύπου “Proof of Concept”)

Δράση 4: Ανάπτυξη πιλοτικής δομής καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων Αγρο-βιοδιατροφικού Κλάδου με εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών.

Διαβάστε περισσότερα στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα.

Περισσότερα Νέα.

Stavros MantzanakisΠροδημοσίευση προσκλήσεων για νέες δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ

Leave a Reply