Τρία (3) νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ ύψους 220 εκ. € για Ανέργους & Επιχειρήσεις αναμένονται εντός του Σεπτεμβρίου

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Αναμένονται τρία (3) προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, τα οποία αφορούν:
– Τον τομέα του Τουρισμού,
– Την ενίσχυση Νέων Επιχειρήσεων Αυτοαπασχολουμένων καθώς και
– Startups (νεοφυείς επιχειρήσεις).
Ο εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων υπολογίζεται σε 2.500 νέες επιχειρήσεις και 4.500 νέες θέσεις εργασίας.

Σχετικές Προσκλήσεις και Προκηρύξεις αναμένονται από τον Σεπτέμβριο. Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος του 2015 ή τους πρώτους μήνες του 2016.

1. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. € και αναμένονται δύο κύκλοι των 25 εκατ. ευρώ ο καθένας.

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές τουριστικές επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός & επιδότηση: Από 30.000€ έως 300.000€ (ποσοστό ενίσχυσης μέχρι και 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης).

Επιλέξιμες Δαπάνες:
– Εκσυγχρονισμός/αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
– Εξοικονόμηση ενέργειας/ύδατος,
– Εμπλουτισμό υπηρεσιών,
– Πιστοποιήσεις υποδομών – υπηρεσιών,
– Προβολή – προώθηση,
– Αμοιβές συμβούλων &
– Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

2. Αυτοαπασχόληση:

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατ. € και αναμένονται δύο κύκλοι των 25 εκατ. €.

Δικαιούχοι: Αφορά πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 25 ετών, ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες (χωρίς μισθωτή εργασία) για την άσκηση επαγγέλματος συναφούς με την ειδικότητά τους.

Προϋπολογισμός & επιδότηση: Από 5.000€ ως 25.000€ (το ποσό της επιχορήγησης μπορεί να φτάσει στο 100%)

Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες:Επιχορηγούνται δραστηριότητες Ιατρού, Οδοντιάτρου, Ηθοποιού, Δημοσιογράφου, Βιολόγου, Ψυχολόγου, Συγγραφέα, Διερμηνέα κλπ. για Επαγγελματικό Εξοπλισμό, Δαπάνες Προβολής, Ασφαλιστικές Εισφορές, Λειτουργικά Κόστη, Προβολή & Δικτύωση κλπ.

3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα:

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. €, σε δύο κύκλους.

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ / που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας.

Προϋπολογισμός & επιδότηση: Επιχορηγούνται δράσεις ως 50.000 € (μέχρι και το 100%)

Επιλέξιμες Δραστηριότητες & Δαπάνες: Προτεραιότητα δίνεται στους τομείς της αγροδιατροφής, της ενέργειας, υγείας-φάρμακα, των τεχνολογιών πληροφορικής κλπ. Ειδικότερα, επιδοτείται παραγωγικός εξοπλισμός, λειτουργικό κόστος, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας , αμοιβές τρίτων και γενικός εξοπλισμός.

Stavros MantzanakisΤρία (3) νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ ύψους 220 εκ. € για Ανέργους & Επιχειρήσεις αναμένονται εντός του Σεπτεμβρίου

Leave a Reply