Υποβολή νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Serafeim sgouridisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Στην υποβολή του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Αναλυτικά ο Πίνακας Κατάτμησης Προϋπολογισμού του νέου ΕΣΠΑ εδώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι πέντε τομεακά, δεκατρία περιφερειακά και ένα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Αλιεία και Θάλασσα’ αναμένεται να υποβληθεί εντός του Οκτωβρίου 2014 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Κανονισμού. Ο προϋπολογισμός όλων των Προγραμμάτων ανέρχεται σε περίπου 19,89 δισ. ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής ή 24,79 δισ. ευρώ εκτιμώμενης συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Αναλυτικά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ως εξής:

1. ‘Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’

Στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Προϋπολογισμός: 3.646.378.290 ευρώ

2. ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’

Οι στόχοι του Προγράμματος στον τομέα των μεταφορών συνίστανται στην προώθηση της ολοκλήρωσης βασικών υποδομών (οδικών, σιδηροδρομικών, λιμένων, αεροδρομίων), την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος Μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς). Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ίδιο τον Τομέα του Περιβάλλοντος.

Προϋπολογισμός: 3.550.487.733 + 783.429.680 ευρώ

3. ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένες πολιτικές για τη στήριξη της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, την προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, την ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας.

Προϋπολογισμός: 1.933.409.509 ευρώ + 171.517.029 ευρώ

4. ‘Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα’

Το Πρόγραμμα θα συμβάλει στην εθνική προσπάθεια προκειμένου, η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα να καταστεί συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας υπηρεσίες επικεντρωμένες στον πολίτη και συνεχώς αναβαθμιζόμενες.

Προϋπολογισμός: 377.228.417 ευρώ

5. Τεχνική Βοήθεια

Στοχεύει στην υποστήριξη της λειτουργίας και της εφαρμογής όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

Προϋπολογισμός: 317.612.063 ευρώ

6. ‘Αγροτική Ανάπτυξη

Στοχεύει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου, στη μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών.

Προϋπολογισμός: 4.223.960.793 ευρώ

7. ‘Αλιεία και Θάλασσα’

Αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Προϋπολογισμός: 388.777.914 ευρώ

 

Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μια από τις ελληνικές Περιφέρειες, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 5.278.614.122 ευρώ (περιλαμβάνονται οι εκχωρήσεις που αναφέρονται παραπάνω). Οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν το 35 % των πόρων του νέου ΕΣΠΑ.

Στα κονδύλια του ΕΣΠΑ προστίθενται:

  • Oι πόροι του CEF περίπου 580 εκ. ευρώ
  • Oι πόροι για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας περίπου 231,6 εκ. ευρώ
  • Oι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους άπορους 281 εκ. ευρώ

Έτσι, το συνολικό ποσό της Ενωσιακής Συνδρομής για την περίοδο 2014-2020 διαμορφώνεται σε περίπου 20,98 δις. ευρώ.

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για Νέα Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020 από τον επίσημο δικτυακό τόπο.

Περισσότερα Νέα.

Serafeim sgouridisΥποβολή νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Leave a Reply