ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16 -7η προκήρυξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Η περίοδος υποβολών ξεκίνησε την Τρίτη 25 Μάϊου 2021 και ολοκληρώνεται τη Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, με εξωτερική χρηματοδότηση είτε με συνδυασμό των παραπάνω (μικτό χρηματοδοτικό σχήμα), με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Οι αποδεκτοί τρόποι κάλυψης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου είναι οι εξής:

α. αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα της επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά εταίρων (προσωπικούς λογαριασμούς).

β. αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.

γ. ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον.

δ. εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (που αφορούν αποκλειστικά γήπεδα, κτίρια, και μηχανολογικό εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης(προσύμφωνο αγοράς).

ε. τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 50.000€ για Κοιν.Σ.ΕΠ., Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Το  μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 5 εκ. € ανά Επενδυτικό Σχέδιο, τα 10 εκ. € ανά Επιχείρηση και τα 20 εκ. € ανά Όμιλο.

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να έχει το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης. Ως αρχική επένδυση ορίζεται η:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση υφιστάμενης δυναμικότητας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ
 • Θεμελιώδη αλλαγή της υφιστάμενης παραγωγικής διαδικασίας
 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το σύνολο των εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια επιχειρήσεων που έχουν μια από τις παρακάτω νομικές μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση εφ’ όσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει 500.000 €
 • Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) 
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Προκήρυξης.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με την επιφύλαξη των παραγράφων του άρθρου 7 της προκήρυξης.

Ειδικά για τον Τομέα των Μεταφορών, επιλέξιμα είναι τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών
 • Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
 • Υπηρεσίες Χώρων Στάθμευσης

Ειδικά για τον Τομέα του Τουρισμού, επιλέξιμα είναι τα επενδυτικά σχέδια:

 • Ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων
 • Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
 • Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
 • Ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α’ 155)
 • Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.)
 • Ξενοδοχείων Συνιδιοκτησίας (Condo Hotels)

Ειδικά στο Τομέα Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Διασκέδασης είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια:

 • Υπηρεσίες Γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ)
 • Υπηρεσίες Κολυμβητηρίου

Ειδικά στο Τομέα της Ανθρώπινης Υγείας:

 • Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι κάτωθι

 • Κτηριακές εγκαταστάσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα μέγιστα όρια σύμφωνα με το άρθρο 8 της Προκήρυξης
 • Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τεχνικές (Ειδικές Εγκαταστάσεις)
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Αγορά Παγίων Στοιχείων και Στοιχείων Ενεργητικού Μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού
 • Μισθολογικό Κόστος Νέων θέσεων Εργασίας
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Εκκίνησης (μόνο για Υπό Ίδρυση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις)

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, τη αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων, την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων. Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί. Αναφορικά με την ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για τον σκοπό αυτόν για 15 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής

 

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 • Φορολογική απαλλαγή στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης
 • Επιχορήγηση σε ποσοστό 70% των ποσοστών ενίσχυσης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων μόνο για τους φορείς οι οποίοι εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων (Άρθρο 12):
 • είναι εξωστρεφής
 • είναι καινοτόμες
 • προέρχονται από συγχώνευση
 • έχουν αυξήσει το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετία
 • είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στους κλάδους Τ.Π.Ε και αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους
 • επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ
 • το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.)
 • το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ειδικές περιοχές,
 • το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές
 • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης

Οι ανώτατες επιτρεπόμενες εντάσεις ενίσχυσης (10% – 55%) καθορίζονται από την Περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το μέγεθος της επιχείρησης.

Οι υφιστάμενες, με λειτουργία άνω των 7 ετών, επιχειρήσεις δικαιούνται να λάβουν τις ενισχύσεις της επιχορήγησης ή/και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, μόνο αν έχουν εμφανίσει κέρδη προ φόρων σε μία κατ’ ελάχιστον διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά (7) πριν από την διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής.

Stavros MantzanakisΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/16 -7η προκήρυξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Leave a Reply