Αναδιάρθρωση και Εξυγίανση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών – Κόκκινων Δανείων

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Αξιοποιώντας τον Νόμο 4469/3-5-2017 “Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και Άλλες Διατάξεις” καθώς και άλλες υφιστάμενες διαδικασίες εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών, οι οφειλέτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) έχουν πλέον τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι οποιουδήποτε πιστωτή.

Η EMETRIS Α.Ε., έχοντας:

 • Γνώση ανάλυσης οικονομικών και λοιπών στοιχείων επιχειρήσεων,
 • Λεπτομερή γνώση του Νόμου 4469/3-5-2017 καθώς και γνώση των λοιπών νόμων που αφορούν σε διευθετήσεις επιχειρηματικών οφειλών,
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία υποβολής προτάσεων ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών σε Τραπεζικά Ιδρύματα, καθώς και εμπειρία συμμετοχής στις διαδικασίες διαπραγμάτευσής τους (έχοντας ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς πέντε έργα) καθώς και
 • Εμπειρία επιλογής εναλλακτικών λύσεων διευθέτησης οφειλών,

υποστηρίζει τους οφειλέτες, οι οποίοι βρίσκονται σε μια γενικότερη δυσμενή κατάσταση, ούτως ώστε να προληφθεί η μετατροπή των απλών οφειλών τους σε ληξιπρόθεσμες.

Ενώ, σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναλαμβάνει τη σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan) Βιωσιμότητας Δανειακών Υποχρεώσεων, με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη μέσω:

 • Αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης με μετρήσιμα μεγέθη,
 • των διαδικασιών της επιχείρησης και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών λειτουργιών,
 • Θέσπισης μακροπρόθεσμων στόχων, προγραμματισμού και χάραξης στρατηγικής σε βάθος χρόνου,
 • Παρουσίασης της μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε υποψήφιους συνεργάτες,
 • Εξασφάλισης χρηματοδοτικών πόρων από επενδυτικά funds και τον τραπεζικό τομέα,
 • Ελαχιστοποίησης του επενδυτικού ρίσκου, μέσω μελέτης βιωσιμότητας, κλαδικής μελέτης, χρηματοοικονομικής ανάλυσης, συγκριτικής ανάλυσης πλεονεκτήματος και αξιολόγησης περιβάλλοντος,
 • Βιώσιμης κατανομής των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων για τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και μέσω
 • Συνεργασίας/ διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες.

Βασικός στόχος αποτελεί η τεκμηρίωση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση της στρατηγικής και θα προδιαγράψει την πορεία της επιχείρησης, έτσι ώστε να ξεπεράσει την περίοδο δυσχέρειας και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις υγιούς ανάπτυξης.

Επιπλέον, η Emetris ΑΕ παρέχει υπηρεσίες μακροχρόνιας υποστήριξης και παρακολούθησης ολοκλήρωσης των Επιχειρηματικών Σχεδίων μέσω εφαρμογής Συστήματος Μέτρησης Επιχειρηματικού Αποτελέσματος.

Stavros MantzanakisΑναδιάρθρωση και Εξυγίανση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών – Κόκκινων Δανείων

Leave a Reply