Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν.4469/2017, ΦΕΚ Ά 62/3.5.2017)

Stavros MantzanakisNewsLeave a Comment

Στις 3 Αυγούστου 2017 ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που προβλέπει τη διαδικασία ρύθμισης όλων των οφειλών μιας επιχείρησης προς το σύνολο των πιστωτών της. Ο νόμος θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31/12/2018.

Μέσω πλατφόρμας αυτής παρέχεται η αναγκαία πρόσβαση για την υποβολή αίτησης υπαγωγής των επιχειρήσεων στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης. Η αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και από τους συνοφειλέτες, εάν υπάρχουν. Πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν οι εγγυητές των οφειλετών, καθώς και οι εκπρόσωποί τους, οι πιστωτές, οι εμπειρογνώμονες και οι συντονιστές που εμπλέκονται σε κάθε αίτηση.

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016:
 • είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο
 • ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016)
 • ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.
 1. Οι συνολικές του οφειλές θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ
 2. Η επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε:
 • θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή
 • θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει ή συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής:

 1. Πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητας, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του.
 2. Κατάλογο των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία, των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.
 3. Την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του.
 4. Τα στοιχείο που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του.
 5. Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εμπορική αξία τους.
 6. Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
 7. Πλήρη στοιχεία για κάθε συνοφειλέτη
 8. Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση του περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών
 9. Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερης της 1ης Ιανουαρίου 2012 καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης διορίζεται συντονιστής της διαδικασίας, με έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει έδρα ο οφειλέτης. Ο συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και ακολούθως εκκινεί τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο την εύρεση ενός τελικού σχεδίου διευθέτησης οφειλών, το οποίο συμφωνείται και συνυπογράφεται από τα εμπλεκόμενα μέρη και στη συνέχεια δύναται να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

 

 

Stavros MantzanakisΕξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν.4469/2017, ΦΕΚ Ά 62/3.5.2017)

Leave a Reply