Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020: “Ψηφιακό Άλμα”

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Άλμα" στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά:

Προϋπολογισμός της Δράσης

50.000.000€ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όλων των κλάδων.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Από 55.000€ έως 400.000€.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις για να ενταχθούν στη Δράση θα πρέπει:

 • Να τηρούν Βιβλία Β΄ ή/ και Γ’ Κατηγορίας και μέχρι 31/12/17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων,
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%,
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας,
 • Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία,
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια &
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας).

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση της τελευταίας τριετίας (εξοπλισμός ΤΠΕ -Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών- π.χ. λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε 1 από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στη ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 2 βαθμίδα ενδεικτικά:

 • Από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Β) &
 • Από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Α)
 • Από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε (Α)

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού,
 • Ηλεκτρονικό Κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

  • 2 τουλάχιστον γλώσσες,
  • Mobile responsive &
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:

  • Φιλοξενία (hosting, collocation),
  • Σύνδεση στο διαδίκτυο,
  • Ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads),
  • Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης,
  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας &
  • Μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων).

Έναρξη-Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

Η περίοδος των Αιτήσεων Υποβολής ξεκινάει στις 11 Ιουνίου 2018 και λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Stavros MantzanakisΔράση ΕΣΠΑ 2014-2020: “Ψηφιακό Άλμα”

Leave a Reply