• Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών για την Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο
  • Διαχείριση Επενδυτικών έργων που έχουν υπαχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Project Management)
  • Μελέτες Σκοπιμότητας
  • Εξεύρεση Εναλλακτικών Πηγών Χρηματοδότησης Επενδύσεων
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων
  • Σύνταξη και Υποβολή Επενδυτικών Προτάσεων σε προγράμματα (ΕΣΠΑ)
  • Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας (Εξεύρεση Επενδυτών)
Serafeim sgouridisΕυκαιρίες Χρηματοδότησης

Leave a Reply