Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη

Stavros MantzanakisNews, Νέα ΠρογράμματαLeave a Comment

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα “Ισχυρή Ανάπτυξη” αποτελεί την τροποποίηση του υπάρχοντα Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Ο νέος Νόμος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2022 με καταληκτική ημερομηνία εντός τριών μηνών.

Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος με στόχο να αποτελέσει ένα ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, είναι η εισαγωγή 13 νέων καθεστώτων επενδύσεων, νέες ρυθμίσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και θεαματική αύξηση των ποσοστών ενισχύσεων στις Περιφέρειες. 

Θα περιλαμβάνονται τρεις σταθεροί κύκλοι για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων, με χρόνο από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς ο οποίος δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Σε μια προσπάθεια ουσιαστικής επιτάχυνσης των διαδικασιών, θα προβλέπονται επιπλέον ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης στα καθεστώτα ενίσχυσης και ελέγχου υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να αντιμετωπίζονται γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να εξασφαλίζεται η επιτάχυνση της υλοποίησης, μέσω της ανάθεσης ως προς την αξιολόγηση, την ένταξη και την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ιδιώτη ορκωτό ελεγκτή. Η «εποπτεία» του ορκωτού θα διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Οι τομείς που θα ενισχυθούν με κρατικές επιχορηγήσεις είναι :

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τις αναβαθμιζόμενες τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες και εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες, συνδυάζοντας μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

 1. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

Τα υπαγόμενα  επενδυτικά σχέδια έχουν ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και λοιπές υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση υλοποίησης δαπανών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

 1. Νέο Επιχειρείν

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

 1. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

 1. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 1. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων καθώς και της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 

 1. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

 1. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αναπτύσσουν επιχειρηματική εξωστρέφεια και εξαγωγικές δραστηριότητες.

 1. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος

 1. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

 1. Μεγάλες επενδύσεις

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν την ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.

 1. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).

 1. Επιχειρηματικότητα 360 

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας , της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας , της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού,  αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων :

 • Κτηριακές εγκαταστάσεις
 • Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τεχνικές (Ειδικές Εγκαταστάσεις)
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού
 • Μισθολογικό Κόστος Νέων θέσεων Εργασίας

 

Οι σημαντικές αλλαγές που έχουν τεθεί στη δημόσια διαβούλευση και έχουν παρατηρηθεί είναι :

 • η δημιουργία ενός νέου πληροφοριακού συστήματος αποκλειστικής λειτουργίας του προγράμματος αναπτυξιακού
 • για επενδυτικά σχέδια άνω των 700.000 ευρώ οι διαδικασίες ελέγχου θα αναθέτονται υποχρεωτικά σε ορκωτούς ελεγκτές
 • ότι οι περιφέρειες κρατούν άνω του 55% της δουλειάς που έκαναν
 • οι ενισχύσεις στη χρηματοδότηση αναμένεται να αυξηθεί έως 75%

Stavros MantzanakisΝέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη

Leave a Reply